POHÁDKOVÝ VÍKEND 29. - 31.3.2019

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - VÝSLEDKY

Městské divadlo Český Krumlov
Festival divadla pro děti a mládež - regionální přehlídka souborů v kategorii dospělých hrajících pro děti - probíhá ve spolupráci s Nipos – ARTAMA Praha zřizovanému Ministerstvem kultury České republiky


Odborná porota ve složení: PETR TOMAN, MGR. JIŘÍ POKORNÝ a poslední člen a zároveň tajemník poroty MGA. JAROMÍR HRUŠKA - se rozhodla doporučit do širšího výběru programu celostátní přehlídky Popelka Rakovník autorskou inscenaci DIVADELNÍHO SOUBORU „SUCHDOLSKÉHO DIVADLA“ „BIBI SE BOJÍ“ a dále inscenaci na motivy Fimfára Jana Wericha „DIVADELNÍHO KLUBU ČESKOKRUMLOVSKÁ SCÉNA Z ČESKÉHO KRUMLOVA“ s názvem „FIMFÁRIUM“.
Dle názoru poroty obě tyto inscenace splňují základní kvalitativní a estetická kritéria, která by ji opravňovala k účasti na národní přehlídce.

Oběma doporučeným souborům upřímně blahopřejeme!

_______________________________________________________________________________________

 

Vážení přátelé divadla!

Regionální krajská postupová přehlídka souborů v kategorii dospělých hrajících pro děti POHÁDKOVÝ VÍKEND 29. - 31.3.2019

Rádi bychom Vás informovali o termínu konání regionální krajské postupové přehlídky souborů v kategorii dospělých hrajících pro děti s názvem „POHÁDKOVÝ VÍKEND“. Tímto termínem je: 29. – 31. března 2019. Místem konání a pořadatelem této přehlídky je Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s. Přehlídka je realizo vána ve spolupráci a za podpory NIPOS – Artama Praha organizací zřizovanou Ministerstvem kultury České republiky.

Smyslem přehlídky je prezentace, ale i reprezentace Vašeho souboru (prostřednictvím Vaší inscenace) na regionální úrovni, s eventuální možností postupu na úroveň vyšší, celostátní přehlídku Popelka Rakovník.

Kromě výše uvedeného si tato přehlídka klade i další cíle, které se Vám budeme snažit níže, v krátkosti, uvést. Nespornou předností přehlídky je její „jednota místa a času“, tj. veškeré aktivity spojené s přehlídkou (představení, rozbory představení, semináře, přednášky lektorů atd.) probíhají v prostorách Městského divadla, a to během jediného jarního víkendu. To umožňuje onu neopakovatelnou atmosféru soustředění a vzájemné komunikace o divadle, a to prostřednictvím divadla samotného.

Divadlo je kromě jiného, od slova dívati se, a tak spolu s prezentací vlastní tvorby máte v krátkém časovém úseku možnost shlédnout i práci ostatních souborů, které se pohybují ve stejné kategorii. Od onoho výše zmiňovaného „viděného“ se odvíjejí i rozborové semináře, které se snaží pojmenovat klady a přednosti, ale i problémy inscenace, a následně nabídnout i jisté možnosti a základní východiska, jak daným problémům předcházet, či se jim vyvarovat vůbec.

Přesto, že existují určitá pevná kritéria těchto rozborů, nikdy nepostrádají individuální přístup k jednotlivým inscenacím resp. představením. To znamená, že v rozborech je brán zřetel na míru zkušeností a schopností jednotlivých přihlášených souborů. Tím otevíráme cestu na tuto přehlídku i souborům novým a nezkušeným či těm, které se kritiky skrytě nebo otevřeně obávají.

V letošním ročníku opět garantujeme přihlášeným souborům uhrazení výloh spojených s dopravou osob a dekorací nezbytných k realizaci Vašeho představení. Dále uhradíme náklady spojené s případným ubytováním Vašeho souboru.

Přehlídka probíhá dle regulí a propozic pro regionální přehlídky NIPOS – Artama Praha v dané kategorii. Více informací na www.nipos-mk.cz nebo na telefonu níže uvedené kontaktní osoby.

Pevně věříme, že Vás tato naše nabídka oslovila a nebudete otálet s vyplněním a zasláním přiložené přihlášky na níže uvedenou adresu:


Městské divadlo Český Krumlov o.p.s.
Horní Brána 2
381 01 Český Krumlov

Uzávěrka přihlášek je do čtvrtka 31. ledna 2019.


Sledujte, prosím, také naše webové stránky www.divadlo.ckrumlov.cz Hledejte v odkazu O divadle -> MD spolupořadatel akcí -> Krajská přehlídka divadelních souborů, kde budou v průběhu měsíce února zveřejňovány další informace týkající se této přehlídky. Samozřejmě Vám zodpovíme i Vaše případné telefonické dotazy na tel. čísle kontaktní osoby: MgA. Jaromír Hruška - 602 200 649

Máte – chuť a vůli prezentovat své divadelní snažení v této kategori i, přijeďte do Českého Krumlova ! Za pořadatele Městské divadlo Český Krumlov zdraví a na setkání s Vámi se těší

Vozábal Jan v.r.
ředitel

Hruška Jaromír v.r.
dramaturg