Svatováclavské slavnosti

sledujte zvláštní plakáty

 

O slavnostech

Svatováclavské slavnosti, foto: Lubor Mrázek

Svatováclavské slavnosti se konají k poctě svatého Václava, patrona české země a města Českého Krumlova, a zároveň jsou „podzimní oslavou dobrého jídla a pití, spoustou zábavy a her“.

Svatováclavské slavnosti obvykle zahrnují Svatováclavský trh na náměstí, Svatováclavská menu v restauracích, pokus o překonání rekordu počtu Václavů na jednom místě v jeden den atd.. Pořadatelé však také nezapomínají na duchovní obsah slavností. Ten jim dávají nejen slavnostní bohoslužby, ale také koncerty, kulturní pořady se svatováclavskou tématikou a také Svatováclavská noci otevřených muzeí a galerií s nabídkou expozic, výstav a hudebních vystoupení.

SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 2014 (12. ročník)
MEZINÁRODNÍ FOLKOVÝ FESTIVAL ČESKÝ KRUMLOV (8. ročník)

Svatováclavská tradice v Českém Krumlově

Historii svatováclavské úcty je neodlučně spojena s prohlášením knížete Václava, zavražděného v roce 935, krátce po jeho smrti za světce a patrona české země. K jeho poctě vznikla druhá nejstarší česká duchovní píseň, pocházející z 12. století, Svatý Václave, vévodo české země.

V Českém Krumlově můžeme svatováclavskou tradici vysledovat až k počátkům 14. století. Krátce po spojení držav pánů z Krumlova a Rožmberka roku 1302 nechal Petr I. z Rožmberka, který byl českokrumlovským vladařem v letech 1310 - 1347, postavit u farního kostela kapli sv. Václava (dnes v tomto domě na adrese Kostelní č. p. 161 sídlí základní umělecká škola). Tato kaple je např. písemně doložena v listině z r. 1347.

K poctě sv. Václava je tradičně zasvěcen jeden z oltářů farního kostela sv. Víta. Existenci svatováclavského oltáře dokládají listiny např. z let 1439, 1508 nebo 1562. Oltář sv. Václava najdeme i v současném farním chrámu. Je v novogotickém slohu a pochází z druhé poloviny 19. století.

K chrámu sv. Víta přiléhá tzv. zimní kaple, nově vybudovaná ze severní sakristie a v roce 1997 zasvěcená sv. Václavovi. Oltářní obraz sv. Václava namaloval MUDr. Václav Bedřich z Českého Krumlova.

Jiným dokladem úcty ke sv. Václavovi je výzdoba českokrumlovských staveb. Například v přízemí měšťanského domu č.p. 15 v ulici Latrán jsou dochovány gotické nástěnné malby z počátku 15. století. Sv. Václav je zde zobrazen ve společnosti dalších zemských patronů - sv. Vojtěcha, sv. Víta, sv. Zikmunda, sv. Ludmily a sv. Prokopa. Jiným příkladem mohou být renesanční malby v lunetách pod římsou bývalé jezuitské koleje, dnes Hotelu Růže v Horní ulici č. p. 154. Postavu sv. Václava s praporcem divák snadno najde v lunetě vlevo nad bránou z ulice. Na průčelí klasicistně upravené fasády domu č. p. 74 v Široké ulici je dochován medailon vyobrazením sv. Václava a dalšího světce. Mariánský morový sloup na náměstí nese kromě ústřední plastiky P. Marie celou galerii světců - patronů města a pomocníků proti moru, vytvořenou Matějem Václavem Jäckelem v letech 1714 - 1716. Plastika sv. Václava je umístěna v horní řadě spolu se sochami sv. Víta, sv. Jana Evangelisty a sv. Judy Tadeáše. Dalším příkladem svatováclavské úcty je plastika sv. Václava od Jana Antonína Zinnera (1747) ze sochařské výzdoby Plášťového mostu na zámku. Originál je umístěn v zámeckém lapidariu a na mostě je instalována kopie.

Jinou formou uctívání sv. Václava byl zpěv svatováclavského chorálu. K tomu se mimo jiné váže vynikající počin prvního českokrumlovského infulovaného preláta Jiřího Bílka z Bílenberka, který před svou smrtí v roce 1657, tedy před 346 lety, založil nadaci k oslavě zemského patrona sv. Václava, aby „každou neděli a svátek po ranní mši svaté hrán a zpíván byl chorál svatováclavský“.

Tuto tradici připomněli členové českokrumlovského spolku Čtenářská beseda, když v roce 1934 slavnostně odhalili na budově Prelatury v Horní ulici pamětní desku J. Bílkovi z Bílenberka. (Pamětní desku strhli němečtí ordneři na podzim roku 1938 a obnovena byla až v roce 1997).

Ke zdejší svatováclavské tradici patří tedy i události z nedávno minulého století. K nejvýznamnějším z nich se jistě řadí Svatováclavské oslavy, konané ve dnech 27. a 28. října 1945, tedy ve všední dny - čtvrtek a pátek. Oslavy se konaly v celém státě. Na přání československé vlády se měl v prvním roce osvobozené republiky oslavit svátek sv. Václava se zvláštní okázalostí. A tak v Českém Krumlově, okrese i celé zemi oslavy začaly 27. října půlhodinovým večerním vyzváněním všemi zvony. Na českokrumlovské náměstí pak došel slavnostní průvod s pochodněmi z chrámu sv. Víta a po svatováclavském chorálu promluvili velitelé zdejších posádek československé a americké armády. Státní hymny zahrála hudba U. S. Army. Ráno 28. října se na náměstí konalo slavnostní defilé všech českokrumlovských vojenských formací, poté byla v kostele sv. Víta sloužena slavná mše svatá za oběti války a program oslavy svátku sv. Václava byl uzavřen poledním koncertem před radnicí.

Jak vidno, pořadatelé současných Svatováclavských slavností mají opravdu na co navazovat. Popřejme jejich snaze úspěch a mnoho spokojených účastníků - obyvatel města i jeho návštěvníků.

Mgr. Petr Jelínek
Ředitel
regionálního muzea Český Krumlov

Legenda o sv. Václavovi

 

Termín slavností:

28.09.2012 - 30.09.2012   (Pá-Ne)

FOTOGALERIE SLAVNOSTÍ